|  ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

JA IK ACADEMY VBA, kvk-nummer H53748.0, Caya Soeur Dorothea 28, Aruba

 1. Definities
  1. Opdrachtnemer: JA IK ACADEMY, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer H53748.
  2. Opdrachtgever: de partij die Diensten afneemt van Opdrachtnemer
  3. Diensten: de diensten of werkzaamheden die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd
  4. Overeenkomst: de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
 2. Aanbiedingen en offertes
  1. Ieder door Opdrachtnemer gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kan door Opdrachtnemer te allen tijde worden herroepen. Dit geldt ook indien in het aanbod of de offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen.
  2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien het aanbod of de offerte van Opdrachtnemer is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie, staat Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
  3. Tabellen, grafieken en statistieken etc. van de Diensten, welke door Opdrachtnemer worden versterkt in kader van een aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden Diensten.
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
  De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt in ieder geval tot stand op het moment waarop:

  1. Opdrachtgever het aanbod of de offerte van Opdrachtnemer mondeling, schriftelijk of per e-mail dan wel andersoortig elektronisch verkeer heeft aanvaard; of,
  2. Opdrachtnemer het verzoek of de opdracht van Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of per e-mail althans andersoortig elektronisch verkeer heeft aanvaard; of,
  3. Opdrachtnemer met medeweten van Opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Diensten.
   Aan enig aanbod of enige offerte van Opdrachtnemer kan onder geen beding rechten worden ontleend, hoe ook genaamd of hoe ook ontstaan, na het verstrijken van dertig (30) dagen gerekend vanaf datum van dagtekening van het aanbod of de offerte.
   Opdrachtgever staat te allen tijde en onder alle omstandigheden volledig in voor de bevoegdheid van de ondertekenaar van de Overeenkomst. Alle mogelijke discussies ter zake de rechtsgeldigheid van de Overeenkomst wegens de bevoegdheid van de vertegenwoordiger van Opdrachtgever is voor risico en rekening van Opdrachtgever en kan niet aan Opdrachtnemer in rechte worden tegengeworpen.
 4. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand zijn gekomen. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
  2. Indien een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst of in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst en van deze algemene voorwaarden onverlet volledig van toepassing en in plaats van de vernietigde of nietige bepaling geldt alsdan als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 5. Uitvoering van de Diensten
  1. Tenzij schriftelijk met zoveel woorden uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever, gaat Opdrachtnemer per definitie geen resultaatverplichting aan, maar een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zorgvuldig en bekwaam uit te voeren.
  2. TOpdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle informatie doen toekomen waar Opdrachtnemer om heeft gevraagd, of waarvan Opdrachtnemer in redelijkheid moet begrijpen dat Opdrachtnemer deze nodig heeft voor het uitbrengen van een juiste offerte of aanbod alsook voor een juiste uitvoering van de Diensten. Opdrachtgever staat te allen tijde en onder alle omstandigheden in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Opdrachtnemer verlangde informatie beschikbaar en loopt de uitvoering van de werkzaamheden hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en een eventuele extra vergoeding voor de Diensten voor rekening van Opdrachtgever alsook alle daardoor veroorzaakte schade die Opdrachtnemer mocht lijden.
  3. Opdrachtnemer en zijn eventueel personeel of ingeschakelde hulppersonen zijn te allen tijde gebonden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Diensten, welke reeds van kracht is of in de toekomst van kracht wordt, voor zover de toepasselijkheid van deze wet- en regelgeving door partijen niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
  4. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Diensten in beginsel deze voor zoveel mogelijk alleen uitvoeren en wanneer zulks nodig mocht blijken te zijn uitsluitend personen inzetten die voldoende deskundig zijn en over de juiste kwalificaties beschikken, ongeacht of deze personen in dienstbetrekking zijn bij Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer worden ingehuurd of ingeleend.
  5. Indien Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat de verplichtingen uit de opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen dan zal Opdrachtnemer conform hetgeen gebruik in het maatschappelijk verkeer en als een goed Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 6. Vergoeding en facturering
  1. In de door partijen overeengekomen vergoeding voor de Diensten zijn alle kosten van Opdrachtnemer begrepen, tenzij anders overeengekomen. Alle door Opdrachtnemer in zijn offerte of factuur genoemde bedragen zijn inclusief verschuldigde belastingen en eventuele andere overheidsheffingen.
  2. Opdrachtnemer zal geen meerkosten bij Opdrachtgever in rekening brengen indien de wijziging van of aanvulling op de Diensten het gevolg is van omstandigheden die bij uitsluiting van ieder ander uitsluitend aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
  3. Diensten of werkzaamheden die niet onder het bereik van de Overeenkomst vallen of indien de wijziging van of aanvulling op de Diensten het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend zal Opdrachtnemer de extra werkzaamheden in de vorm van meerkosten bij Opdrachtgever in rekening brengen – zoveel mogelijk voorzien van een gespecificeerde werk omschrijving – en al dan niet onder het uitbrengen van nieuwe overeenkomst van opdracht met bijbehorende factuur.
  4. Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, op de wijze en in de valuta zoals vermeld op de factuur, tenzij door partijen schriftelijk met zoveel woorden uitdrukkelijk een andere betaaltermijn of wijze van betaling is overeengekomen. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om een vordering op Opdrachtnemer te verrekenen met de facturen van de Opdrachtnemer of zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer om die reden op te schorten.
  5. Betaling van facturen dient in één keer en in zijn geheel te hebben plaatsgevonden, alvorens de Diensten zullen worden geleverd dan wel daartoe een aanvang zal worden genomen, tenzij schriftelijk met zoveel woorden uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  6. In geval van enige uitzondering op de vaste regel zoals deze met zoveel woorden staat beschreven in lid 5 van dit artikel, dient de bewuste uitzondering te voldoen aan:
   1. het niet overschrijden van maximaal vier (4) voorafgaand vastgestelde en overeengekomen deeltermijnen,
   2. het toepassen van een rentevoet van drie (3%) procent over iedere betaaltermijn, gerekend per maand en aanvangende vanaf datum van eerste betaling tot aan de kwijtende betaling van een opvolgende deeltermijn tot aan de laatste deelbetaling,
   3. de opsplitsing van de betaling dient door Opdrachtgever strikt te worden nageleefd bij gebreke waarvan onmiddellijk in verzuim zal optreden en het totale nog openstaand bedrag per direct in één keer opeisbaar zal zijn,
   4. de gemaakte afwijkende betalingsafspraken dienen expliciet en schriftelijk te zijn overeengekomen en voor akkoord ondertekend door partijen en
   5. de rentevoet is niet voor matiging vatbaar.
  7. Het factuurbedrag – zoals door partijen overeengekomen – staat niet open voor terugbetaling of schadeloosstelling noch enige vorm van compensatie dan wel verrekening. Bij het ondertekenen van de Overeenkomst is de volledige betaling ineens en in zijn geheel opeisbaar verschuldigd, alvorens de Diensten kunnen worden geleverd. Een mogelijke regeling van deelbetalingen doet hieraan niets af. Evenmin wanneer situaties zich mochten voordoen die niet voorzienbaar waren bij de ondertekening, waaronder doch niet beperkt tot het aantal participerende deelnemers noch hun presentie en prestatie plicht. De invloeden die betrekking kunnen hebben op de deelnemers zijn voor risico en rekening van Opdrachtgever onder algehele vrijwaring van Opdrachtgever.
  8. Iedere mogelijke verandering in de samenstelling dan wel organisatie van Opdrachtgever valt onder zijn invloedsfeer en kan Opdrachtnemer niet rechtens worden tegengeworpen.
  9. Bezwaren tegen een factuur van Opdrachtnemer dienen binnen zeven (7) aaneengesloten dagen na dagtekening door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Een gedeeltelijke betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van het onbetwiste gedeelte niet op.
  10. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen betaaltermijn, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is over de periode dat hij in verzuim is een rente en boete verschuldigd, welke rente gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. Alle kosten die gepaard gaan met gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering komen voorts voor risico en rekening van Opdrachtgever. Onverminderd het voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om de Diensten op te schorten totdat de openstaande vergoeding (vermeerderd met rente en boete) alsnog is voldaan.
  11. De bij aanvang van de uitvoering van de Diensten overeengekomen prijzen of uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment bestaande prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de met Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen met de prijsindexcijfers als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Aruba.
 7. Geheimhouding
  1. Ieder der partijen zal vertrouwelijke informatie van de anderen partij met strikte vertrouwelijkheid behandelen. Partijen komen overeen dat zij:
   1. geen vertrouwelijke informatie voor een ander doel dan voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie verstrekt is te zullen aanwenden; en
   2. vertrouwelijke informatie als strikt geheim zullen behandelen en deze niet openbaar zullen maken of onthullen aan derden, daaronder begrepen andere klanten van Opdrachtnemer, concurrenten van Opdrachtgever, het publiek of de pers.
  2. Ieder der partijen zal slechts vertrouwelijke informatie verstrekken aan haar directeuren, personeel, gelieerde maatschappijen, advocaten, onderaannemers, tussenpersonen, hulppersonen en/of accountants, indien hij van oordeel is dat deze dienen te beschikken over de vertrouwelijke informatie teneinde hun werkzaamheden voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst te kunnen uitvoeren. Een partij zal de in dit artikel genoemde personen voorafgaand aan de ter beschikkingstelling van vertrouwelijke informatie nadrukkelijk over het vertrouwelijke karakter informeren en hen een gelijke geheimhoudingsverplichting opleggen als geldt voor die partij zelf.
  3. Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van dit artikel 7 is het ieder der partijen toegestaan vertrouwelijke informatie openbaar te maken, c.q. te onthullen, indien deze partij daartoe op grond van een rechterlijk bevel of wettelijke verplichting gehouden is, mits:
   1. bij de onthulling de belangen van de partij, aan wie de vertrouwelijke informatie toebehoort, voldoende beschermd worden overeenkomstig de Overeenkomst; en
   2. de onthullende partij de andere partij dusdanig tijdig op de hoogte heeft gebracht van deze verplichte onthulling dat de andere partij voldoende tijd heeft om een dergelijke onthulling bij de bevoegde instantie aan te vechten, mits een dergelijke melding is toegestaan.
  4. Ieder der partijen zal op schriftelijk verzoek van de andere partij en in ieder geval bij beëindiging van de werkzaamheden of de Overeenkomst, om welke reden dan ook, alle vertrouwelijke informatie, die zij van de andere partij onder zich heeft retourneren en/of vernietigen, zonder daarvan een kopie in enigerlei vorm of op enigerlei gegevensdrager achter te houden, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.
 8. Privacy
  Indien in het kader van uitvoering van de Diensten persoonsgegevens worden verwerkt door Opdrachtgever of Opdrachtnemer zullen partijen de relevante wet- en regelgeving in acht nemen.
 9. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Diensten zal geen invloed hebben op de intellectuele eigendomsrechten van een partij en houdt geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de andere partij, noch worden aan een partij gebruiksrechten (licenties) verleend, tenzij partijen schriftelijk met zoveel woorden uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van het logo en handelsmerken van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijke voorafgaande toestemming daarvoor heeft gegeven.
 10. Duur
  1. Indien geen duur voor de Overeenkomst is overeengekomen zal Opdrachtnemer de Diensten verrichten gedurende een bepaalde tijd van tenminste twaalf (12) maanden. Tussentijdse opzegging of beëindiging van de Overeenkomst is alleen mogelijk indien dit expliciet met zoveel woorden schriftelijk in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden is bepaald.
  2. Indien partijen binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde Diensten een termijn zijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen, waarbij aan Opdrachtnemer een redelijke termijn zal worden gegund om de werkzaamheden alsnog te voltooien.
  3. De Overeenkomst tussen partijen kan door elk van partijen met onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, bij aangetekende brief worden ontbonden indien de andere partij één of meer van de bepalingen uit de Overeenkomst, niet nakomt, ondanks een schriftelijke sommatie waarbij een redelijke termijn is gesteld aan de andere partij om alsnog na te komen.
  4. Door het enkele intreden van één of meer van de hieronder opgesomde omstandigheden is een partij in gebreke en heeft de andere partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, onverminderd de overige wettelijke rechten die aan de andere partij toekomen:
   1. een partij staakt, ontbindt of liquideert haar bedrijf geheel of voor een belangrijk deel;
   2. een partij verzoekt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling;
   3. een partij wordt in staat van faillissement verklaard;
  5. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd of worden beëindigd noch worden opgeschorst wanner volgens partijen sprake zou kunnen zijn van overmacht, waaronder mede verstaan doch niet beperkt tot: staking, onrust, covid-maatregelen of gelijksoortige ziekte, omstandigheden waardoor persoonlijk contact niet mogelijk is of een andersluidende situatie waarover de andere partij niet kan worden verweten of worden toegerekend. Dergelijke gevallen zijn bij uitsluiting van Opdrachtnemer uitsluitend voor risico en rekening van Opdrachtgever.
 11. Uitbesteding aan derden
  1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Diensten voor een deel uit te besteden aan een onderaannemer of tijdelijk gebruik te maken van gekwalificeerd personeel van derden, indien dat noodzakelijk is om aan zijn verplichtingen te voldoen.
  2. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Diensten gebruik maakt van derden of onderaannemers blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor die keuze en voor de werkzaamheden van deze derden en/of hun medewerkers. De door deze derden verleende Diensten zijn ook onderworpen aan de kwaliteit niveau – zoals deze eventueel tussen partijen is overeengekomen.
 12. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde en onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal het bedrag dat door Opdrachtgever voor de Diensten aan Opdrachtnemer is betaald en zulks uitsluitend voor zover sprake is van verwijtbaarheid of toerekenbaarheid.
  2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte of gevolgschade is te allen tijde en onder alle omstandigheden uitdrukkelijk uitgesloten. Hieronder vallen in ieder geval omzetderving, winstderving en gemiste besparingen.
  3. Geen van de in deze algemene voorwaarden vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen is van toepassing in geval van opzet of grove schuld van een van partijen.
  4. Opdrachtgever is verplicht klachten over de Diensten direct te melden aan Opdrachtnemer; onder direct wordt verstaan binnen zeven (7) dagen althans niet later dan zeven (7) dagen nadat de klacht bekend is geworden. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval drie (3) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
 13. Overmacht
  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst indien en voor zover de tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een omstandigheid die overmacht oplevert.
  2. Indien een partij als gevolg van overmacht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, dient die partij de andere partij hiervan onverwijld melding te doen. Indien Opdrachtnemer een beroep doet op overmacht zal Opdrachtnemer onmiddellijk aan Opdrachtgever een herstelplan overhandigen om de gevolgen van de overmachtssituatie zo spoedig mogelijk op te lossen of te beperken.
 14. Diversen
  1. De uitvoering van de Diensten of de inhoud van de Overeenkomst tussen partijen zal niet worden beschouwd als het bestaan of doen ontstaan van een arbeidsovereenkomst, agentschap of joint venture tussen beide partijen. De diensten zullen te allen tijde worden uitgevoerd op basis van de Overeenkomst inhoudende een overeenkomst van opdracht.
  2. Opdrachtnemer voert onder alle omstandigheden de Diensten zelfstandig uit, voor zijn risico en rekening, zonder op enig moment het bestaan of doen ontstaan van enige vorm van gezagsverhouding.
  3. Opdrachtgever zal geen personeel van Opdrachtnemer of van onderaannemers van Opdrachtnemer benaderen met het verzoek om bij Opdrachtgever in dienst te treden. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen partijen en tot zes (6) maanden na de beëindiging daarvan..
  4. Het is geen der partijen toegestaan om enige verplichting (mede) namens de andere partij aan te gaan, tenzij uitdrukkelijk met zoveel woorden voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. Het is partijen niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit een tussen hen bestaande Overeenkomst over te dragen of te verpanden, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming mag uitsluitend op objectieve en redelijke gronden worden geweigerd.
  6. Ingeval een opdracht aan Opdrachtnemer wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn ter zake de Diensten.
 15. Toepasselijk recht/geschillen
  1. In geval meerdere vertalingen van deze algemene voorwaarden mochten bestaan, dan zal te allen tijde als de enige correcte en juiste versie in rechte gelden de onderhavige Nederlandse versie welke ter griffie van het Gerecht van Aruba is gedeponeerd.
  2. Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting van elk ander rechtsstelsel uitsluitend beheerst door het recht van Aruba.
  3. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden dienen te worden voorgelegd, bij uitsluiting van elk ander forum, uitsluitend aan de rechter van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba.
  4. Uitzondering op lid 2 van dit artikel is dat wanneer sprake mocht zijn op een geschil dat partijen eerstens het geschil trachten op te lossen in goed overleg, waaronder, mits met wederzijds schriftelijk goedvinden, alternatieve geschilbeslechting kan worden toegepast.

businesscoach.consulting.